Beleidsplan 2017 – 2021


Beleidsplan 2017 – 2021


 1. Inleiding

De Stichting Hulpfonds Heumen (hierna te noemen ‘de stichting’ of ‘het hulpfonds’) is opgericht op 17 oktober 2016 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  67214703. Het hulpfonds is operationeel geworden op 1 december 2016.

 1. Doel

De stichting heeft tot doel het verlenen van materiële (waaronder veelal financiële) hulp aan ingezetenen van de gemeente Heumen die tijdelijk niet in staat zijn in hun levensbehoeften te voorzien en niet of niet meer in aanmerking komen voor alle in de gemeente gebruikelijke en omschreven voorliggende voorzieningen.

 1. Werkwijze

De werkwijze van de stichting is tweeledig:

 1. Belangrijkst is het verstrekken van eenmalige materiële hulp aan ingezetenen van de gemeente Heumen, dus inwoners van de kernen Heumen, Malden, Overasselt en Nederasselt. Het gaat om hulp bij urgente, tijdelijke materiële problemen. Door deze hulp probeert het hulpfonds inwoners die materieel in moeilijkheden zijn geraakt en niet (meer) op reguliere voorzieningen terug kunnen vallen perspectief te bieden op verbetering van hun materiële situatie.
 2. Daarnaast worden hulpvragers die niet binnen de doelstelling van de stichting geholpen kunnen worden zo effectief mogelijk doorverwezen naar andere instanties.

De hulpvragen worden behandeld en beoordeeld door veldwerkers in overleg met de penningmeester.  Het bestuur van de stichting besluit over de aanvragen.

 1. Geldmiddelen

De stichting verwerft de benodigde geldmiddelen via subsidies, donaties en overige baten en streeft voor het eerste jaar van haar activiteiten naar een sluitende begroting van € 24.000.

 1. Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een of meerdere leden, in totaal oneven in getal. Bestuursleden worden benoemd en vervangen door het bestuur, volgens regels die vastgelegd zijn in de statuten van de stichting.

Het bestuur vergadert ten minst eenmaal per jaar. Bestuur en medewerkers zijn allemaal vrijwilligers.

 1. Bevoegdheden
 1. Het bestuur van de stichting verricht alle handelingen die bijdragen aan het in standhouden en functioneren van de stichting ten dienste van de doelstelling. Daartoe is het bevoegd overeenkomsten te sluiten met geldverschaffers en met cliënten ten behoeve van schenkingen, leningen, kwijtscheldingen, borgstellingen en andere vormen van zekerheidstelling.
 2. Het bestuur is niet bevoegd tot het beleggen van gelden en het verwerven van registergoederen. Bedrijfsmatige of beroepsmatige leveranties of dienstverlening door een bestuurslid of een aan het bestuurslid op enigerlei wijze gekoppelde instelling behoeft de schriftelijk vastgelegde eenstemmige instemming van de overige bestuursleden.
 1. Vergoedingen

De bestuursleden en overige vrijwilligers genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. De stichting kent geen presentiegelden. Ten dienste van de stichting gemaakte kosten worden vergoed conform de daartoe door het bestuur vastgestelde regeling.

 1. Samenwerking

De stichting werkt samen met andere verenigingen, kerken en de gemeente Heumen, in het platform Armoedebestrijding Heumen en daarnaast, in alle gevallen waarin dat dienstig is, met overige instanties binnen het werkveld van de armoedebestrijding.

Heumen, mei 2017